සාකච්ඡාව - කොළඹ ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය - 07/2018
දේශනය - කොළඹ ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය - 07/2018
භාවනාවේ ප්‍ර‍ගතිය මනින්නේ කෙසේද? මෙහි මුල් කොටස පටිගති වී නොමැති බව කරුනාවෙන් සලකන්න (සාකච්ඡාව - කොළඹ ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය - 10/09/2016)
මම යනු මගේම සිතුවමකි (දේශනය - කොළඹ ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය - 10/09/2016)
කාර්යබහුලත්වය නිසා භාවනාවට ඇත්තේ සුලු කාලයකි (සාකච්ඡාව - කොළඹ ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය - 09/07/2016)
පොහොසත් සිතක් හදාගනිමු (දේශනය - කොළඹ ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය - 09/07/2016)
භාවනාව ඇත්තේ ශාලාවක නොවේ (නිල්ලඹ භාවනා ශාලාවේ නව වහලය විවෘත කිරීමේ දින උපුල් මහතා පවත්වන ලද දේශනය - 25/09/2016)
සමථ භාවනාවෙන් පසු විදර්ශනාව... (සාකච්ඡාව - කොළඹ ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය - 14/05/2016)
ආධ්‍යාත්මික නිවහන (දේශනය - කොළඹ ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය - 14/05/2016)
භාවනාව යනු සිහිය දියුනු කිරීමයි (දේශනය - කොළඹ ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය - 09/04/2016)
මා තුල මා සිටිය හැකිද? (සාකච්ඡාව - කොළඹ ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය - 09/04/2016)

ආධ්‍යාත්මික වාහනය (දේශනය - කොළඹ ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය - 09/04/2016)

හුස්ම වාර දහයකටවත් මසිත රඳවා ගත නොහැක (සාකච්ඡාව - කොළඹ ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය - 12/03/2016)                                                 පළමු ප්‍ර‍ශ්නය පටිගත වී නොමැති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. උපුටා ගැනීම - youtube channel කොළඹ ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය

ශ්‍ර‍ද්ධා බීජය පැලකරගන්න (දේශනය - කොළඹ ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය - 12/03/2016)
උපුටා ගැනීම - youtube channel කොළඹ ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය
සෝවාන් ඵලය ලබාගැනීමට... (සාකච්ඡාව - කොළඹ ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය - 13/02/2016)
උපුටා ගැනීම - youtube channel කොළඹ ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය
ආධ්‍යාත්මික ඖෂධය අදම පානය කරමු (දේශනය - කොළඹ ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය - 13/02/2016)
උපුටා ගැනීම - youtube channel
කොළඹ ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය