කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා විසින් මුහුණු පොත හරහා පවත්වන ලද සජීවී  වැඩසටහන්.

05. Sithuvili saha Bhavanava.mp3

04. Anapanasathi Bhavanawa pilibanda 24.5.2020.mp3

03. Karaneeya Sutthraya 10.5.2020.mp3

02. Dhamma Sakachchava 3.5.2020.mp3

01. Thun Biya - Rathana Sutthraya 26.4.2020.mp3